Gebruikersvoorwaarden

§ 1 – Aanbieder, inhoud van het aanbod

Aanbieder van de internetsite www.wechange.de (hierna te noemen „platform“) is de wechange e.G., c/o Thinkfarm, Oberlandstraße. 26-35, 12099 Berlijn, Duitsland (hierna te noemen „aanbieder“, „wij“). De volgende voorwaarden regelen de rechten en plichten tussen ons en de betreffende gebruiker van het platform (hierna te noemen „jij/je“).

§ 2 – Toegangsvoorwaarden, registratie

(1) Iedere bezoeker van ons platform kan het openbare bereik van het platform met de voorstelling van de vertegenwoordigde acteurs, groepen en projecten bekijken, zonder bijzondere voorwaarden te moeten vervullen.

(2) Het inrichten van een gebruikersprofiel, het toetreden tot een groep of een project, de publicatie en het bewerken van bijdragen of documenten op het platform alsmede het gebruik van andere interactieve functies verlangen van tevoren een registratie op het platform.

(3) Iedere natuurlijke persoon kan zich op het platform registreren met een zelf gekozen gebruikersnaam (die ook een pseudoniem kan zijn), zijn e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord. Verdere gegevens kunnen hieraan vrijwillig worden toegevoegd. Wanneer we jouw aanvraag voor een registratie aangenomen hebben, krijg je een bevestiging per e-mail.

(4) Voor iedere natuurlijke persoon is slechts een registratie geoorloofd. Een plaatsvervangende of fiduciaire registratie voor een derde partij is niet toegestaan. We behouden ons het recht voor om een contract onmiddellijk op te zeggen, wanneer dit op veelvoudige registratie van dezelfde natuurlijke persoon of op waarneming of trusteeship voor een derde persoon is gebaseerd.

(5) Gebruikersprofielen zijn niet overdraagbaar; de overdracht van rechten uit het contract is uitgesloten.

§ 3 – Toekennen van rechten

(1) In bepaalde sectoren van het platform kun je je eigen bijdragen plaatsen (bijv. teksten schrijven, foto’s en andere media uploaden). Voor al jouw bijdragen geef je ons de garantie dat je over alle vereiste rechten aan alle bestanddelen van een bijdrage de beschikking hebt. Dit bevat vooral de toestemming van personen die op foto’s of video’s te zien zijn.

Tevens verplicht je je ons van alle eventuele aanspraken vrij te stellen die andere gebruikers van het platform of andere derde partijen maken wegens eventuele schendingen van het recht in verband met jouw bijdrage. De aanspraak op vrijstelling bevat ook onze in een dergelijk verband noodzakelijk wordende kosten van een adequate controle en eventuele rechtskosten, tenzij jij niet verantwoordelijk bent voor de klacht door de derde partij.

(2) Met het zenden van een bijdrage aan ons geef je ons het recht om jouw bijdrage op de webservers van het platform op te slaan en met het noemen van jouw gebruikersnaam op het platform voor iedereen toegankelijk te maken, voor zover de functies van het platform t.a.v. verbindingen, de uitwisseling en de samenwerking van de gebruikers dit mogelijk maken. De toekenning vindt plaats als geografisch onbeperkt, eenvoudig recht.

(3) Voor inhouden die in jouw gebruikersprofiel zijn opgeslagen, is de toekenning van de rechten beperkt tot de duur van jouw contractuele verhouding met ons. Voor inhouden die jij via het platform als bericht aan andere gebruikers hebt gestuurd of in het kader van een discussie of gemeenschappelijke verwerking van een document op het platform hebt uitgewisseld, geldt het toekennen van de rechten tot het tijdstip waarop behalve jij ook alle ontvangers en bewerkers van jouw inhouden hun contractuele verhouding met ons hebben beëindigd.

(4) Het toekennen van de rechten van jouw aan ons is kosteloos.

(5) Het toekennen van rechten aan inhouden die door gebruikers geuploaded zijn jegens andere gebruikers is niet het onderwerp van deze gebruiksvoorwaarden. Informeer daarom bij de betreffende auteur hoe je zijn inhouden mag gebruiken.

§ 4 – Kwaliteitsbewaking

Wij behouden ons het recht voor om inhouden van het platform te verwijderen, wanneer we van mening zijn dat deze in strijd zijn met de doeleinden van ons platform, namelijk informatie, coöperatie en ondersteuning van de gebruikers onderling. Dat is vooral het geval, wanneer een inhoud

– qua inhoud en vorm een beledigend karakter heeft dat ook met inachtneming van de vrijheid van meningsuiting niet te tolereren is,

– een schending van het recht bevat of afbeeldt, bijv. laster, smaad, demagogie, dwang, chantage, bedreiging of overtredingen tegen het auteursrecht, merkenrecht of persoonlijkheidsrecht.

§ 5 – Beëindiging van de contractuele relatie

(1) Kosteloze contractuele relaties kan iedere partij steeds door een mededeling in tekstvorm (bijv. per e-mail) met een vastgelegde termijn opzeggen.

(2) De beëindiging van een contractuele relatie heeft geen invloed op de ons tot dusver toegekende rechten op bepaalde inhouden, voor zover andere gebruikers daarmee nog verder werken (vergelijk § 3 lid 3).

(3) Bijdragen van een gebruiker die deel van een discussie op het platform zijn, zullen we ook na beëindiging van de contractuele relatie bewaren. Echter wordt de met jouw bijdrage oorspronkelijk gepubliceerde gebruikersnaam verwijderd en door een opmerking vervangen dat de schrijver van deze bijdragen niet meer op het platform actief is.

(4) We exploiteren het platform voor onbepaalde tijd. In het kader van een kosteloze contractuele relatie heb je daarom geen aanspraak op een onbeperkte looptijd en ook geen aanspraak op een bepaalde graad van beschikbaarheid van dit platform.

§ 6 – Aansprakelijkheid voor inhouden

De procedure van het platform is geautomatiseerd, vooral het aannemen en publiceren van inhouden die onze gebruikers bijdragen. Wij controleren binnengekomen inhouden voor de publicatie niet op geschiktheid, zakelijke juistheid of eventuele juridische schendingen. Wij verplichten ons echter concrete aanwijzingen op problematische inhouden onmiddellijk te controleren en deze indien nodig te verwijderen.

§ 7 – Contractuele relatie bij betalende gebruikers

(1) Algemeen
(1.1) De mogelijkheid bestaat om de werking alsmede de verdere ontwikkeling van de wechange e.G. door een vrijwillige betaling te ondersteunen (zog. „Pay What You Want“-model). Voor het juridische kader van deze vrijwillige betaling gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden in hun op het tijdstip van de vrijwillige betaling geldige versie.
Afwijkende voorwaarden worden niet erkend, tenzij de wechange e.G. geeft haar nadrukkelijke schriftelijke toestemming aan de geldigheid ervan.
(1.2) Bij de vrijwillige betaling gaat het niet om een fiscaal aftrekbare donatie.

(2) Betalingsverplichting en -parameters
(2.1) Hier is sprake van een vrijwillige betaling aan de wechange e.G. De vrijwillige betaling is niet verbonden met een extra verplichte dienstverlening van de wechange e.G. De vrijwillige betaling komt uitsluitend overeen met het begrip van de betreffende gebruiker voor een voor het gebruik van het platform adequaat geldbedrag.
(2.2) Gebruikers kunnen het bedrag van de vrijwillige betaling zelf vastleggen. De mogelijkheid tot vastleggen resp. aanpassing bestaat bij de registratie en gebruikers kunnen altijd aanpassingen in de betreffende profielinstellingen uitvoeren. De betalingsverplichting ontstaat niet reeds bij het gebruik van de button „BIJDRAGE SELECTEREN“ resp. de button „HOOGTE VAN DE BIJDRAGE SELECTEREN“, maar pas door het gebruik van de button „JURIDISCH BINDEND BEVESTIGEN EN BETALEN“. Eerst moeten gebruikers bevestigen dat ze de gebruikersvoorwaarden hebben gelezen en met de geldigheid ervan akkoord gaan. Met de button „Mijn bedrag“ kan de gekozen hoogte van het bedrag van de vrijwillige betaling voor de juridisch bindende toezegging nog worden aangepast.
(2.3) Het minimum bedrag bedraagt EUR 1,00 (een euro). Het maximum bedrag bedraagt EUR 100,00 (honderd euro).
(2.4) Het afwikkelen van de betaling vindt plaats door de Better Payment Germany GmbH („Dienstverlener“).
(2.5) Bij betaling via creditcard of PayPal worden de gebruikers na het bedienen van de button „JURIDISCH BINDEND BEVESTIGEN EN BETALEN“ naar de site van de derde partij geleid, waar het autoriseren van de betaling moet worden uitgevoerd. Bij betaling per automatische incasso worden de verzamelde gegevens van de bankrekening door de bevestiging van de button „JURIDISCH BINDEND BEVESTIGEN EN BETALEN“ aan de dienstverlener doorgestuurd.

(3) Frequentie van betalen
(3.1) De vrijwillige betaling is als automatisch terugkerende betaling bedoeld.
(3.2) Het ritme van de terugkerende betalingen is maandelijks en kan niet door de gebruikers worden aangepast. De termijn van de vooraankondiging voor de automatische SEPA-afschrijving wordt tot vijf dagen verkort.
(3.3) Gebruikers kunnen de betalingen altijd in hun profiel instellen. Na gebruik van de button „BETALING BEЁINDIGEN“ vinden geen verdere afschrijvingen meer plaats. De steeds actuele betaalstatus blijft t/m de afloopdatum behouden en wordt in het profiel aangetoond.

(4) Factuur
Na de betaling wordt een factuur aangemaakt.

§ 8 – Wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden

(1) Van tijd tot tijd kan het noodzakelijk worden om deze gebruikersvoorwaarden aan te passen. In een dergelijk geval zullen we je van de geplande wijziging minstens zes weken voor de inwerkingtreding per e-mail op de hoogte stellen.

(2) Wanneer je niet in tekstvorm (bijv. per e-mail) binnen vier weken vanaf het binnenkomen van de aankondiging inzake wijzigingen bezwaar indient, geldt jouw toestemming voor de wijziging als akkoord. We zullen je op deze juridische gevolgen in onze aankondiging inzake wijzigingen attent maken.

(3) Ga je niet met de aangekondigde wijziging akkoord, kan dat voor ons een reden zijn om de contractuele relatie met jou vanaf de inwerkingtreding van de wijziging op te zeggen.

§ 9 – Slotbepalingen

(1) Het gebruik van het platform wordt beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van de collisieregels van het internationale privérecht. Deze rechtskeuze geldt niet, wanneer ze dwingende wettelijke rechten van een gebruiker met vast verblijf in het buitenland zou beperken.

(2) Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is de in § 1 genoemde aanbieder. Hier zijn onze bepalingen inzake gegevensbescherming van toepassing, die je online op https://wechange.de/cms/datenschutz/ vindt.

Stand: 16. 12. 2019