WarUNKI UzYTKOWANIA

§ 1 – Dostawca, tresc oferty

Dostawcą treści internetowych na stronie www.wechange.de (zwanej dalej „platformą”) jest firma wechange e.G., c/o Thinkfarm, Oberlandstraße 26-35, DE 12099 Berlin, Niemcy (w dalszej treści zwana „Dostawcą”, „Nami”). Prawa i obowiązki regulujące relacje pomiędzy nami, a poszczególnym użytkownikiem platformy (zwanym dalej „Tobą”) regulują poniższe warunki.

§ 2 – Warunki dostepu, rejestracja

(1) Każda osoba odwiedzająca naszą platformę może mieć, bez konieczności spełniania specjalnych warunków, wgląd w publiczny obszar platformy, zawierający przedstawienie reprezentowanych aktorów, grup i projektów.

(2) Założenie profilu użytkownika, przystąpienie do grupy lub projektu, publikacja i edycja wpisów lub dokumentów na platformie oraz korzystanie z innych funkcji interaktywnych, wymaga uprzedniej rejestracji na platformie.

(3) Na platformie może zarejestrować się każda osoba fizyczna. Należy w tym celu podać samodzielnie wybraną nazwę użytkownika (która może stanowić również pseudonim), swój adres mailowy oraz wybrane przez siebie hasło dostępu. Dobrowolnie mogą być także dodawane dalsze informacje. Po zaakceptowaniu przez nas Twojego wniosku rejestracyjnego, otrzymasz potwierdzenie drogą mailową.

(4) Każdej osobie fizycznej przysługuje wyłącznie prawo do jednej rejestracji. Rejestracja osób trzecich za pośrednictwem przedstawicieli lub w sposób powierniczy jest niedozwolona. W przypadku wielokrotnej rejestracji tej samej osoby fizycznej lub rejestracji osoby trzeciej za pośrednictwem przedstawicieli lub w sposób powierniczy, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania stosunku użytkowania bez wypowiedzenia.

(5) Profile użytkowników nie podlegają przenoszeniu; cesja praw wynikających ze stosunku użytkowania jest wykluczona.

§ 3 – Przyznawie praw

(1) W niektórych obszarach platformy można uczestniczyć za pomocą wpisów własnych (np. pisania tekstów, zamieszczania fotografii oraz innych środków medialnych). W przypadku wszystkich Twoich wpisów gwarantujesz nam wszystkie niezbędne prawa do wszystkich części składowych wpisu; w szczególności obejmuje to zgodę osób, które są rozpoznawalne na zdjęciach lub w filmach wideo. Jednocześnie zobowiązujesz się zwolnić nas z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, które inni użytkownicy platformy lub inne osoby trzecie mogą wnosić z tytułu ewentualnych naruszeń praw związanych z Twoim wpisem. Roszczenie o zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje również poniesione przez nas w związku z tym niezbędne koszty odpowiedniego badania i ewentualnej obrony prawnej, chyba że za zastrzeżenia osoby trzeciej odpowiedzialności nie ponosisz.

(2) O ile funkcje platformy przewidują funkcje połączeń sieciowych, wymianę i współpracę pomiędzy użytkownikami, wówczas wraz z przekazaniem nam swojego wpisu, przyznajesz nam tym samym prawo do przechowywania go na serwerach internetowych platformy i do publicznego udostępniania go na platformie za przywołaniem Twojej nazwy użytkownika. Przyznanie praw jest udzielane jako prawo powszechne bez ograniczeń geograficznych.

(3) W przypadku treści przechowywanych w Twoim profilu użytkownika, przyznanie praw jest ograniczone do czasu trwania Twojego stosunku użytkowania wobec nas. W przypadku treści, które za pośrednictwem platformy przesłałeś innym użytkownikom w postaci wiadomości lub wymieniłeś (-aś) w ramach dyskusji lub wspólnej edycji dokumentu na platformie, przyznanie praw obowiązuje do momentu, w którym oprócz Ciebie swoje stosunki użytkowania z nami zakończą wszyscy odbiorcy i edytorzy przekazanych przez Ciebie treści.

(4) Przyznanie nam praw przez Ciebie jest bezpłatne.

(5) Przyznanie praw do treści zamieszczanych przez jednych użytkowników dla innych użytkowników nie jest przedmiotem niniejszych Warunków użytkowania. W celu uzyskania informacji, w jaki sposób wolno Ci korzystać z treści należących do poszczególnych autorów, prosimy się z nimi skontaktować.

§ 4 – Zapewnienie wysokiej jakosci

W przypadku, gdy uzyskamy przekonanie, że jakiekolwiek treści są niezgodne z celami naszej platformy – a mianowicie informowaniem, współpracą i wzajemnym wspieraniem się użytkowników pomiędzy sobą – zastrzegamy sobie prawo do usunięcia tych treści z platformy. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy treść:

ma charakter obraźliwy w treści lub w formie i której nie można tolerować nawet przy uwzględnieniu wolności słowa,

zawiera lub stanowi naruszenie jakichkolwiek norm prawnych, takich jak pomówienie, oszczercza obmowa, podżeganie mas, nakłanianie, wymuszanie, grożenie lub naruszanie praw autorskich, znaków towarowych lub dóbr osobistych.

§ 5 – Zakonczenie stosunku uzytkowania

(1) Bezpłatny stosunek użytkowania może zostać zakończony przez każdą ze stron w dowolnym momencie na drodze pisemnego powiadomienia (na przykład drogą mailową).

(2) Zakończenie stosunku użytkowania nie ma wpływu na przyznane nam do tego czasu prawa do określonych treści, o ile inni użytkownicy nadal przy nich pracują (patrz: § 3 ust. 3).

(3) Wpisy użytkownika, które stanowią część dyskusji na platformie, zostaną zachowane także po zakończeniu stosunku użytkowania, jednakże pierwotnie opublikowana wraz z Twoim wpisem nazwa użytkownika zostanie usunięta i zastąpiona informacją, że użytkownik dokonujący wpisu nie jest już dłużej aktywny na platformie.

(4) Platforma jest użytkowana przez nas przez czas nieokreślony. W związku z tym, że korzystasz z bezpłatnego stosunku użytkowania, nie możesz rościć jakichkolwiek praw do nieograniczonego okresu prezentowania treści, a także zgłaszać jakichkolwiek roszczeń do określonego stopnia dostępności platformy.

§ 6 – Odpowiedzialnosc za tresci

Procesy platformy są zautomatyzowane, w szczególności odbiór i publikacja treści, do wniesienia których przyczyniają się nasi użytkownicy. Nadesłanych treści przed ich opublikowaniem nie sprawdzamy pod kątem stosowności, poprawności merytorycznej ani jakichkolwiek naruszeń prawa. Jednakże zobowiązujemy się do natychmiastowego zbadania konkretnych wskazań dotyczących problematycznych treści i, w niezbędnych przypadkach, do ich usunięcia.

§ 7 – Stosunek umowny z użytkownikami płacącymi

(1) Informacje ogólne

(1.1) Istnieje możliwość wspierania działania i dalszego rozwoju platformy wechange e.G. na drodze wpłat dobrowolnych (model tzw. „Pay What You Want“ (zapłać tyle, ile zechcesz)). Dla ram prawnych tej dobrowolnej płatności zastosowanie mają wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w momencie dokonywania takiej dobrowolnej wpłaty. Jeżeli platforma wechange e.G. w sposób wyraźny nie wyrazi na piśmie zgody na obowiązywanie warunków odmiennych, nie będą one uznawane.
(1.2) Dobrowolna wpłata nie jest darowizną podlegającą odliczeniu w rozumieniu prawa podatkowego.

(2) Obowiązek zapłaty oraz parametry płatności

(2.1) Jest to dobrowolna wpłata na rzecz platformy wechange e.G. Dobrowolna wpłata nie jest związana z żadnym dodatkowym obowiązkiem świadczenia usług przez platformę wechange e.G. Dobrowolna wpłata odpowiada jedynie rozumieniu przez określonego użytkownika wielkości kwoty pieniężnej, jaka jest właściwa z tytułu korzystania z platformy.
(2.2) Wysokość dobrowolnej wpłaty użytkownicy mogą ustalić samodzielnie. Możliwość ustalania lub dostosowywania ustawień powstaje podczas rejestracji, a użytkownicy mogą w każdej chwili dokonywać zmian poszczególnych ustawień swojego profilu. Obowiązek zapłaty nie powstaje już po naciśnięciu przycisku „BEITRAG WÄHLEN” (WYBIERZ WPŁATĘ) lub przycisku „HÖHE DES BEITRAGES WÄHLEN“ (WYBIERZ WYSOKOŚĆ WPŁATY), lecz dopiero po naciśnięciu przycisku „RECHTSVERBINDLICH BESTÄTIGEN UND ZAHLEN“ (PRAWNIE WIĄŻĄCE POTWIERDZENIE I ZAPŁATA). Przedtem użytkownicy muszą potwierdzić, że przeczytali warunki użytkowania, i że zgadzają się na ich obowiązywanie. Klikając na przycisk „Mein Betrag“ (Moja kwota), wybrana kwota dobrowolnej wpłaty może zostać jeszcze odpowiednio skorygowana przed wyrażeniem prawnie wiążącego przyrzeczenia.
(2.3) Kwota minimalna wynosi 1,00 EUR (jedno euro). Kwota maksymalna wynosi 100,00 EUR (sto euro).
(2.4) Realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem firmy Better Payment Germany GmbH („usługodawcy“).
(2.5) W przypadku wyboru opcji zapłaty za pomocą karty kredytowej lub za pośrednictwem serwisu PayPal, użytkownicy po naciśnięciu na przycisk „RECHTSVERBINDLICH BESTÄTIGEN UND ZAHLEN“ zostaną przekierowani na stronę usługodawcy trzeciostronnego, na której to stronie musi zostać dokonana autoryzacja płatności. W przypadku wyboru opcji zapłaty za pomocą polecenia zapłaty, zarejestrowane dane konta zostaną przekazane usługodawcy poprzez naciśnięcie na przycisk „RECHTSVERBINDLICH BESTÄTIGEN UND ZAHLEN“.

(3) Częstotliwość wpłat

(3.1) Dobrowolna wpłata jest przewidziana jako automatyczna powtarzalna płatność okresowa.
(3.2) Częstotliwość powtarzalnych płatności okresowych jest comiesięczna i nie może zostać przez użytkownika zmieniona. W przypadku procedury polecenia zapłaty SEPA, termin wyprzedzenia zlecenia realizacji został skrócony do pięciu dni.
(3.3) Użytkownicy mogą w każdej chwili ustawić parametry płatności w swoim profilu. Po naciśnięciu na przycisk „ZAHLUNG BEENDEN“ (ZAKOŃCZ PŁATNOŚĆ) jakiekolwiek dalsze obciążenia konta nie będą już dokonywane. Każdorazowo aktualny status płatności zostaje zachowany, aż do czasu wygaśnięcia i będzie wyświetlany w profilu.

(4) Rachunek

Po dokonaniu płatności zostanie wygenerowany rachunek.

§ 8 – Zmiany warunkow uzytkowania

(1) Od czasu do czasu może zaistnieć konieczność określonego dostosowania niniejszych warunków użytkowania. W takim przypadku o planowanej zmianie poinformujemy Cię drogą mailową na co najmniej sześć tygodni przed jej wprowadzeniem w życie.

(2) Jeżeli w ciągu czterech tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie nie zgłosisz sprzeciwu w formie pisemnej (np. drogą mailową), uważać będziemy, że zgoda na zmianę została przez Ciebie udzielona. W naszym zawiadomieniu o zmianie Twoją szczególną uwagę zwrócimy na te skutki prawne.

(3) Jeżeli zapowiedzianej zmianie sprzeciwisz się, może to stanowić dla nas powód do rozwiązania z Tobą stosunku użytkowania z mocą obowiązującą od dnia wejścia zmiany w życie.

§ 9 – Postanowienia koncowe

(1) Korzystanie z platformy podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem norm kolizyjnych międzynarodowego prawa prywatnego. Taki wybór prawa nie ma zastosowania wówczas, gdyby ograniczałoby ono obowiązkowe ustawowe prawa konsumenta, którego stałe miejsce zamieszkania mieści się za granicą.

(2) Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę danych jest dostawca wymieniony w § 1. Obowiązują nasze postanowienia w sprawie ochrony danych osobowych, które zamieszczone zostały na stronie internetowej  https://wechange.de/cms/datenschutz/.

 

Stan na dzień: 16. 12. 2019

Here you can find the current German version of 16.12.2019: German version.